Ouder-kindbehandeling

OUDER-KINDBEHANDELINGWat is Theraplay?


Speltherapie Zeist biedt een vorm van ouder-kindbehandeling met Theraplay-elementen.

Theraplay is een speelse, op relaties gerichte behandelmethode, die ouders actief betrekt bij de spelsessies met hun kind, om zodoende het contact tussen ouders en kind goed op elkaar afgestemd te krijgen en te versterken. 

Dit aanbod spreekt aan doordat Theraplay aansluit bij de natuurlijke omgang tussen ouders en kind, gemakkelijk en eenvoudig toepasbaar is en erg leuk is. Er is direct resultaat in de zin van plezier en dit bevordert het doel van de methode: het contact, de gehechtheid versterken tussen ouder en kind. De methode richt zich op het hier en nu.

 

De methode is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en het uitgangspunt vormt de gezonde interactie tussen ouders en hun kinderen. De methode is dus interactief en systeemgericht.

Door de voortdurende interacties tussen ouder en kind leert het kind iets over zichzelf, de wereld om hem heen en wat het van anderen kan verwachten (intern werkmodel).

Theraplay beoogt het intern werkmodel van het kind positief te beïnvloeden, waardoor het kind een positief zelfbeeld en een positief beeld van zijn ouders en de wereld om hem heen verwerft. Hierdoor wordt het kind emotioneel sterker, verwerft het een stevig zelfgevoel en stressbestendigheid. De methode werkt dus competentievergrotend bij het kind. Ook bij ouders brengt het een gevoel van eigen kracht: zij kunnen via deze methodiek  zélf hun kind  helpen en ervoor zorgen dat de onderlinge interactie verbetert. 

Theraplay is gericht op het preverbale, sociale ontwikkelingsniveau van de rechterhersenhelft. Omdat gehechtheid gevormd wordt tijdens de vroegste maanden, wanneer de rechterhersenhelft domineert, moeten pogingen om negatieve interactiepatronen te veranderen direct, interactief en op emoties gericht zijn. Theraplay maakt gebruik van de ”taal” van de rechterhersenhelft (non-verbaal, face-to-face, emotioneel geladen met inbegrip van aanraking, oogcontact, ritme en afstemming qua tempo en intensiteit) om hiermee het juiste niveau van stimulatie te bieden aan de gedeelten van de hersenen die voor de affectregulatie zorgen. De activiteiten worden afgestemd op de specifieke emotionele behoeften van het kind en zijn vermogen tot zelfregulering, en zijn daardoor niet leeftijdsadequaat, maar van het niveau van een jonger kind.

Theraplay is multi-sensorisch. Alle zintuigen worden betrokken bij de behandeling. De dimensies verzorging en betrokkenheid worden geassocieerd met de multi-sensorische aspecten, in het bijzonder het gebruik van aanraking.

 

 

 

 

Voor wie?

 

Theraplay is een effectieve behandelmethode bij problematische gehechtheid.

Ook als ouders en kind een zware periode hebben doorgemaakt, wat invloed heeft op hun contact samen, kan deze behandelmethode uitkomst bieden.

De methode kan met name toegepast worden bij kinderen van circa 18 maanden tot 12 jaar. Eenvoudige spelletjes worden ingezet om ouders te laten zien hoe zij spel kunnen gebruiken om beter met hun kinderen te communiceren. Hierdoor wordt de band tussen ouders en kind verstevigd en ontwikkelen kinderen vertrouwen en zelfvertrouwen.

 

Voor welke problematiek?

 

*  Moeizame start met het kind

Als de start van het kind moeilijk was door bijvoorbeeld medische problematiek, waardoor er veel ziekenhuisopnamen waren, is het goed denkbaar dat het natuurlijke contact tussen ouder en kind minder vanzelfsprekend verloopt. Ook als de ouder zelf een zware periode heeft doorgemaakt door persoonlijke problematiek of ziekte, kan de ouder minder beschikbaar zijn geweest voor het kind, waardoor het opbouwen van goede gehechtheid niet altijd mogelijk was.

 

 *  “life-events”, moeilijke gebeurtenissen

Na moeilijke gebeurtenissen, zoals het overlijden van een ouder of moeten vluchten uit het land van herkomst, moet weer een nieuwe start worden gemaakt.

Na een scheiding, met name als daaraan voorafgaand een periode van strijd is geweest, moeten ouders en kind in de nieuwe situatie weer een nieuwe start maken.

 

*  Pleegkinderen

Ouders die de zorg hebben voor een pleegkind kunnen te maken krijgen met problematische gehechtheid van hun kind. Het kind heeft immers een verleden, waardoor het niet bij zijn biologische ouders kan wonen. Het kind heeft er echter wél ervaringen opgedaan, die juist op zo jonge leeftijd diep inwerken op een kind.

 

Hoe verloopt de ouder-kindbehandeling?

 

Na het intakegesprek vindt eerst een observatieperiode plaats van ongeveer 4 weken.

In deze periode komt het kind twee of drie maal spelen en vindt diagnostiek (onderzoek) plaats van het huidige ouder-kindcontact.

Er wordt een observatie gepland van ouder en kind, waarbij gebruik wordt gemaakt van de MIM (Marschak Interaction Method). De ouder krijgt een aantal kaartjes waarop spelletjes en opdrachten staan geschreven om met het kind te doen. Dit wordt opgenomen op video. Er wordt een analyse gemaakt van de video opnames, die daarna samen met de ouders bekeken worden. Deze analyse vormt samen met het gesprek met ouders, het uitgangspunt voor de behandeling.

Deze intake- en observatiefase kent 3 tot 5 contactmomenten, afhankelijk van de betrokkenheid van één of beide ouders. Daarna volgt de behandeling.


Werkwijze

 

Na de observatieperiode worden doelen gesteld die ouders graag willen bereiken in de behandelperiode.

De sessies vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip.

Tijdens de behandeling worden geregeld oudergesprekken ingepland.

 

De duur van een behandeling is afhankelijk van de aangemelde problematiek en zal in overleg met U worden bepaald. Daarbij wordt gestreefd naar zo kort als kan of wenselijk is, maar ook zo lang als noodzakelijk lijkt.  

 

Tijdens en ter afsluiting van de behandeling vindt een evaluatie plaats.