Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen Speltherapie Zeist en haar cliënten.•Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomsten tussen Speltherapie Zeist, verder te noemen “de pedagoog” en haar cliënten.


•U dient deze voorwaarden aandachtig te lezen en na goedkeuring te ondertekenen. U dient van de twee ontvangen exemplaren 1 exemplaar te ondertekenen en het ondertekend exemplaar vóór het eerste onderzoek of behandeling bij de pedagoog aan de pedagoog te overhandigen. Wanneer bepaalde zaken u niet duidelijk zijn, vraagt u dan aan de pedagoog om een toelichting.Artikel 1 Algemeen


1.Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de pedagoog en cliënt en tussen de door de pedagoog ingeschakelde derde en cliënt, tenzij anders bepaald.


2.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst


1.De pedagoog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de beroepscode van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de pedagoog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3.Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de pedagoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de pedagoog zijn verstrekt, heeft de pedagoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.


4.De pedagoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de pedagoog kenbaar behoorde te zijn.Artikel 3 Betaling


1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de pedagoog aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.


2.Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


3.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van de pedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.


4.De pedagoog heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De pedagoog kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De pedagoog kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud


1.Alle door de pedagoog aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de pedagoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.


2.Indien de pedagoog aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de pedagoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, deze in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


3.Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de pedagoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.
Artikel 5 Incassokosten


1.Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.


2.Indien de pedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


3.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.


4.Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.Artikel 6 Opzegging


1.Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.


2.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft de pedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de pedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.


3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door  de pedagoog, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.


4.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de pedagoog extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.


Artikel 7 Opschorting en ontbinding


1.De pedagoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

•Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

•Na het sluiten van de overeenkomst de pedagoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt  de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

•Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


2.Voorts is de pedagoog bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de pedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de pedagoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


4.De pedagoog behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.Artikel 8 Overmacht


1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de pedagoog geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de pedagoog niet in staat is de verplichtingen na te komen.


3.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


4.Voorzover de pedagoog ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de pedagoog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 9 Geschillen, toepasselijk recht


1.De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


3.Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.