Privacy

Uw privacy en uw persoonsgegevens


Speltherapie Zeist hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldig onderzoek te doen.  In het dossier zitten gegevens over uw kind, maar ook over personen met wie uw kind direct te maken heeft, zoals uzelf en andere gezinsleden. De wet verplicht ons om de dossiers  vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gegevens over u of uw kind aan anderen geven. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. Informatie uitwisselen met andere, rechtstreeks bij de hulpverlening betrokken hulpverleners mag bijvoorbeeld wel zonder toestemming. Dat is om de hulp aan u goed en snel te kunnen afstemmen. Ook als er sprake is van de meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling” of als een gezinsvoogd om informatie vraagt, mag er informatie worden gedeeld. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

 

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

 

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:

Speltherapie Zeist

Tineke Nagelhout

Tel. nr. 06-13553754

info@speltherapie.nl